HTML

تأسیس شعبه ی کانون بازنشستگان «و.پ.ب» در استان کردستان

1-   نخست چون دونامه یعنی همان نامه های زیر بنایی 322-کا مورخ 14/2/81 و746-کا مورخ 31/6/82 برای تأسیس شعبه ها برای پست استان کردستان ارسال شده بود ، روزی از سـوی چند نفر بازنشستگان پست استان کردستان صورت جلســـــــــــه یی به تاریخ 20/12/1382 به دفتر کانون مرکزی رسید که در آن هیأت مؤسس تعیین گردیده بود .

مدیر کل محترم پست استان با مکاتبات با دستگاههای پست و درخواست ارائه ی طریق ، آن گاه با هیأت مؤسس آغاز به همکاری نمود و طی نامه یی نماینده ی هیأت مؤسس اعلام داشت که انتخابات انجام گرفته و اعضای هیأت مدیره و بازرس برگزیده شده اند .

2-   از آن جا که دو سال پیش از این مکاتبه ، هیأت مؤسس اقدامات را انجام داده بود ، لذا از سوی کانون مرکزی به نحوی با استاندار محترم کردستان مکاتبه کرد تا شاید بتوان همان اقدامات قبلی را پایه ی کار بپذیرد و در آینده با حضور نماینده ی استانداری یا فرمانداری کارهای شعبه صورت پذیرد.

3-   نماینده ی هیأت مؤسس اقدامات لازم را انجام داد و پس از مراجعه به استانداری ، اسناد و مدارکی را خواسته بودند که کانون مرکزی فراهم و ارسال داشت و فرمانداری و نماینده ی هیأت مؤسس را نیز در جریان کارها گذاشت ، همزمان مکاتبات و مذاکرات تلفنی با کارشناسانی در فرمانداری سنندج صورت گرفت و دوباره کارها به روال عادی و معمول برگشت . در نهایت ضمن مکاتبه با استاندار محترم کردستان و ابراز تمام موارد و بیان دشواریها و درخواست ارائه ی طریق و آگاه کردن فرمانداری و نماینده ی هیأت مؤسس ، سرانجام هم آهنگیهای لازم به وقــوع پیوست و خوشبختانه استاندار محترم کردستان طی نامه یی با تشکیل شعبه ی کانون موافقت نمودند .

4-   مراتب موافقت به نماینده ی هیأت مؤسس ابلاغ گردید . نامبرده با آگاهی کامل نسبت به انجام دادن کارهای مقدماتی برگذاری مجمع عمومی ( تهیه فهرست اسامی ، متن آگهی دعوت و ...) اقدام نمود و نسخه یی از آگهی دعوت را برای دفتر کانون مرکزی ارسال و طی نامه یی از رییس هیأت مدیره درخواست حضور در جلسه ی مجمع عمومی را نمود.

5-   جلسه ی مجمع عمومی به طور قانونی در ساعت 30/9 دوشنبه مورخ 14/12/85 با حضور تعدادی از حاضران و با حضور نماینده ی فرمانداری در سالن اداره کل پست استان در سنندج تشکیل گردید . پس از بحث و گفت و گوهای لازم آن گاه انتخابات صورت گرفت و تعدادی برگزیده شدند . تمام این اسناد و مدارک از سوی نماینده ی هیأت مؤسس که اکنون جزو یکی از اعضای هیأت مدیره بود طـــی نامه ی 23-کا-س مورخ 21/12/85 به دفتر کانون ارسال شد .

6-    نمونه ی مُهر شعبه ها برای آن شعبه ارسال گردید ، پس از تهیه مُهر و افتتاح حساب در پست بانک از ســــــوی نماینده ی هیأت مدیره، آن گاه مبلـــــــغ -/000/000/2ريال ( دویست هزار تومان) برای یاری شعبه ی تازه تأسیس به حساب بانکی آن واریز شد .

7-   دوره ی کاری هیأت مدیره

    پس از دریافت اسناد و مدارک ضرور ، آن گاه در کانون مرکزی  مجوز کار برای شعبه صادر شد .

1-7- نام اعضای هیأت مدیره ی شعبه و سمت آنان

- آقای سید عبداله صنوبر طاهایی             رییس هیأت مدیره

- آقای نعمت الله عرب زاده                    نایب رییس

- آقای کمال توکل                              خزانه دار

- آقای علی بدرودیان                          عضو علی البدل

  مدت کاری این شعبه برای دوره ی اول از تاریخ برگذاری مجمع عمومی 14/12/85 به مدت دو ســـــــــال تا 14/12/87 می باشد . بدیهی است ، پس از دریافت پروانه ی جدید کانون مرکزی نسبت به برگذاری انتخابات در این شعبه هم اقدام خواهد شد .

 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0